Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny písemně sjednané dodávky služeb a produktů dodavatele Milena Hloušková dále jen dodavatel se sídlem Luleč 343, Luleč 683 03, IČ: 87563908. Všeobecné smluvní podmínky tvoří nedílnou součást  každé smlouvy uzavřené mezi odběratelem a dodavatelem. 

1.2. Odběratelem se rozumí osoba/subjekt dále jen odběratel, která uzavře s dodavatelem smlouvu/zakázku, nebo osoba/subjekt, v jejíž prospěch byla tato smlouva uzavřena. Odběratelem je i osoba/subjekt, na kterou byla smlouva/zakázka převedena za podmínek stanovených níže.

 

2. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

2.1. Smluvní vztah mezi dodavatelem a odběratelem vzniká na základě podepsané smlouvy odběratelem (příp. jeho pravomocným zástupcem) a jejím potvrzením ze strany dodavatele, případně jejím zplnomocněným zástupcem (obchodním zástupcem) na základě písemné plné moci. Návrh smlouvy předkládá dodavatel. Jedno vyhotovení smlouvy po jejím uzavření předá dodavatel odběrateli.

2.2. Předáním vyplněné a podepsané smlouvy odběratel stvrzuje, že tyto Všeobecné smluvní podmínky dodavatele uznává a souhlasí s nimi.

2.3. Závazná se stává smlouva v okamžiku přijetí řádně vyplněné a podepsané smlouvy/zakázky, zaplacením celé kupní ceny nebo zálohy a potvrzením, že byl odběratel seznámen a souhlasí se Všeobecnými smluvními podmínkami.

2.4. Pokud nedojde ve lhůtě stanovené pro uhrazení kupní ceny k podpisu smlouvy a k jejímu doručení dodavateli, případně pokud smlouva nebude řádně vyplněna a nebude v souladu se Všeobecnými smluvními podmínkami, nebo pokud nebude ve stanovené lhůtě zaplacena záloha, je dodavatel oprávněn odstoupit bez dalších sankcí či postihů ze strany odběratele.

2.5. Přijetím podepsané smlouvy a všech jejích příloh tvořících nedílnou součást smlouvy odběratel stvrzuje, že je plně obeznámen s obsahem smlouvy a souhlasí s ní. Smlouva bude obsahovat minimálně: a) označení smluvních stran b) vymezení předmětu prodeje či služby a termíny dodání, uvedených všech poskytovaných služeb, které jsou zahrnuty do ceny, místo a dobu jejich předání. c) cenu, včetně časového rozvrhu plateb a výši zálohy d) způsob, jakým může odběratel uplatnit svoje nároky plynoucí z porušení právní povinnosti, e) výši odstupného, které je povinen odběratel dodavateli uhradit při odstoupení od smlouvy (tzv. storno poplatky) f) údaje o počtu a výši dalších plateb, jejichž cena není zahrnuta v kalkulaci, jsou-li součástí takové další.

2.6. Dodavatel se zavazuje potvrzením smlouvy odběrateli zajistit služby/produkty v dohodnutém rozsahu, kvalitě a množství v souladu se sjednanými podmínkami.

2.7. Dodavatel zpracovává osobní údaje odběratele uvedené na smlouvě včetně rodného čísla v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje se zpracovávají pouze k účelu realizace zakázky/smluvního vztahu. Při písemném odvolání souhlasu nebo na žádost odběratele po skončení smluvního vztahu dodavatel zpracovávání údajů ukončí a osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů zlikviduje.

2.8. Odběratel podpisem smlouvy stvrzuje, že je zmocněn a podpisem smlouvy uděluje souhlas ve smyslu paragrafu 5 odst. 2, č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů rovněž i jménem všech osob uvedených ve smlouvě.

 

3. PLATEBNÍ  DODACÍ A DOPRAVNÍ PODMÍNKY

3.1. Dodavatel má právo na zaplacení služeb/produktů před jejich poskytnutím ve výši 100% sjednané ceny. Platba dle smlouvy se považuje za uhrazenou v okamžiku, kdy je poukázaná částka připsána na účet dodavatele vedený u peněžního ústavu nebo zaplacením v hotovosti.

3.2. Dodavatel je oprávněna požadovat zálohu ve výši minimálně 50 % z celkové ceny, která je splatná při podpisu smlouvy v hotovosti.

3.3. Doplatek celkové ceny musí být uhrazen (i například bankovní složenkou nebo poštovní poukázkou na adresu dodavatele) tak, aby byl nejpozději 14 dní před dodáním připsán na účet dodavatele nebo zaplacen hotově.

3.4. Dopravu předmětu smlouvy zajišťuje dodavatel prostřednictvím externích dopravců (PPL, Česká pošta). Ceny dopravy jsou určeny dle aktuálních ceníků dopravců. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu ceny dopravy dle článku 4.2.

3.5. Při platbě na dobírku je požadována platba v hotovosti. Po třetí uskutečněné platbě v hotovosti umožňuje dodavatel odběrateli platbu fakturou se splatností do 14 dnů.

3.5 Dodavatel si vyhrazuje právo na rozdílné dodací lhůty služeb a produktů v závislosti na jejich charakteru a místu výroby.

 

4. CENA

4.1. Cenou se rozumí cena uvedená ve smlouvě. Případné slevy, vyhlášené dodavatelem po datu podpisu smlouvy odběratelem nezakládají právo odběratele na zlevněnou cenu.

4.2. Dodavatel je oprávněna dle zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku do 21. dne před realizací zakázky jednostranným úkonem zvýšit cenu předmětu smlouvy v případě, že dojde ke zvýšení: a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, nebo b) plateb spojených s dopravou, které jsou zahrnuty v ceně, nebo c) směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny v průměru o více než 10%. Ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot byly počítány ke dni 1.1.2014 - pro výpočet používáme cenu ropy Brent. Směnný kurz je platný k 1.1.2014. Písemné oznámení o zvýšení ceny zašle dodavatel odběrateli nejpozději 21 dnů před dodáním předmětu smlouvy. Je-li dodavatel nucen zvýšit dohodnutou cenu za jiných než výše uvedených podmínek, navrhne odběrateli změnu smlouvy.

 

5. PRÁVA A POVINNOSTI ODBĚRATELE

5.1. Základní práva odběratele:

5.1.1. Právo na řádné poskytnutí smluvně ujednaných a potvrzených služeb. Pokud odběratel bez zavinění dodavatele služby nevyčerpá nebo neodebere, nemá právo na jejich náhradu.

5.1.2. Právo být seznámen s případnými změnami, rozsahu služeb a ceny.

5.1.3. Právo na dodatečné informace, pokud nebyly sjednány ve smluvě.

5.1.4. Právo zrušit svoji účast kdykoliv před zahájením čerpání služeb odstoupením od smlouvy za podmínek dle článku 8.2. (storno poplatky).

5.1.5. Právo na reklamaci vad v souladu s článkem 9. Reklamace, odpovědnost za škody.

5.2. Základní povinnosti odběratele::

5.2.1. Zaplatit cenu v souladu s článkem 4. těchto podmínek a prokázat to dokladem o zaplacení. Neuhradí-li odběratel celou cenu ve stanoveném termínu, má dodavatel právo smlouvu zrušit a účtovat odpovídající storno poplatek viz. článek 8 těchto všeobecných podmínek.

5.2.2. Poskytnout dodavateli  předem veškeré informace, které jsou zapotřebí k řádnému zabezpečení a dodání služeb nebo produktů. Jde zejména o pravdivé a úplné uvedení všech požadavků a údajů odběratele souvisejících se  smlouvou, též však o poskytnutí dalších případných dokumentů a předložení dokladů. Na předem neoznámené (nedoložené) skutečnosti se při realizaci služeb nebere ohled.

5.2.3. Bez zbytečného odkladu sdělovat dodavateli své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu sjednaných služeb.

5.2.4. Dostavit se ve stanoveném čase na místo výkonu služeb nebo instalace produktu se všemi doklady požadovanými dle smlouvy.

5.2.5. Zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat ostatní účastníky smluvního vztahu jsou-li takový ve vztahu zahrnuti.

 

6. POVINNOSTI A PRÁVA DODAVATELE

6.1. Dodavatel je povinen pravdivě informovat odběratele o všech zásadních skutečnostech týkajících se sjednaných služeb dle uzavřené smlouvy na základě informací, které má dodavatel k dispozici.

6.2. Dodavatel je povinen předat odběrateli současně se smlouvou všechny potřebné doklady. Tyto doklady jsou platné pouze s potvrzením o úhradě zálohy nebo celé ceny.

6.4. Dodavatel má právo neposkytnout odběrateli služby nad rámec sjednaných, potvrzených a uhrazených služeb ve smlouvě.

 

7. SJEDNANÉ SLUŽBY A JEJICH ZMĚNY/ZRUŠENÍ

7.1. Pro rozsah sjednaných služeb je závazný rozpis služeb/produktu uvedených ve smlouvě/objednávce. K zahájení dodání služeb/produktu dochází v momentě, kdy odběratel začne poprvé čerpat některou ze služeb, které byly ve smlouvě zahrnuty; k ukončení čerpání dochází ve chvíli, kdy odběratel ukončil čerpání služeb, které byly ve smlouvě zahrnuty.

7.2. Odběratel má právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené ceny nebo zálohy, případně na převod zaplacené částky na úhradu ceny náhradního plnění bez jakýchkoliv storno poplatků: - při zrušení smlouvy ze strany dodavatele nebo při závažné změně dodacích podmínek.

7.3. Zvýšení ceny služby/produktu v případě změny kurzu české koruny: pokud je dodavatel nucen z objektivních důvodů před zahájením plnění smluvního vztahu změnit podmínky smlouvy, může odběrateli navrhnout změnu smlouvy a oznámit ji odběrateli bez zbytečného odkladu. Pokud navrhovaná změna smlouvy vede i ke změně ceny, musí být v návrhu nová cena uvedena. Odběratel má právo se změnami souhlasit či v opačném případě od smlouvy odstoupit. Pokud odběratel ve lhůtě stanové dodavatelem od smlouvy neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí a je povinen uhradit v dané lhůtě rozdíl v ceně. Lhůta pro odstoupení od smlouvy a lhůta splatnosti cenového rozdílu je stanovena na 5 dnů od doručení návrhu změn. Pokud odběratel tento závazek poruší, má dodavatel právo odstoupit od smlouvy a účtovat odběrateli storno poplatky.

7.4. Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit smlouvou/objednávku brání-li tomu objektivní příčiny. O zrušení smlouvy/objednávky je dodavatel povinen odběratele písemně informovat nejpozději 10 dnů před plněním smluvních podmínek. Při uzavření nové smlouvy se platby uskutečněné na základě původní smlouvy považují za platby podle nové smlouvy. Je-li cena nové služby/produktu nižší než již uskutečněné platby, je dodavatel povinen tento rozdíl bez zbytečného odkladu vrátit odběrateli.

7.5. Dodavatel  je oprávněn provádět operativně změny v průběhu plnění smluvních podmínek, pokud z vážných důvodů není možné původně dohodnutý předmět smlouvy dodat. V takovém případě je dodavatel povinen: - zabezpečit náhradní plnění v rozsahu a kvalitě pokud možno shodné nebo blížící se k původním podmínkám - vrátit odběrateli zaplacenou cenu neposkytnutých služeb/produktu tam, kde nebylo aplikováno náhradní plnění - poskytnout odběrateli slevu z ceny služeb/produktu, které byly zahrnuty do ceny a nebyly poskytnuty v plném rozsahu a kvalitě. V případě, že dodavatel zajistí náhradní plnění předmětu smlouvy v rozsahu a kvalitě shodné nebo přibližující se původně sjednaným podmínkám nebo v případě nižší kvality služeb sníží cenu předmětu smlouvy, jsou tato opatření považována za plnohodnotná plnění uzavřené smlouvy. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu smluvních podmínek z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí státních orgánů nebo mimořádných okolností (nejistá bezpečnostní situace, stávky, dopravní problémy, neštěstí a další okolnosti, které dodavatel nemohl ovlivnit ani předvídat) a nepřebírá odpovědnost za důsledky plynoucí z těchto příčin.

7.11. Dodavatel může odstoupit/vypovědět s okamžitou platností smlouvu po započetí plnění předmětu smlouvy v těchto případech:

7.11.1. Neprodleně, když odběratel vážně narušuje průběh plnění smluvních podmínek. Dodavatel má v tomto případě nárok na plnou úhradu ceny.

7.11.2. Jestliže uskutečnění plnění podmínek smlouvy je pro dodavatele ekonomicky neúnosné, protože náklady vynaložené na jejich uskutečnění výrazně překračují náklady plánované. V takovém případě je však dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit a smlouvu/objednávku zrušit nejpozději do 10. dne před termínem zahájení plnění. V obou případech je odběratel okamžitě informován a je mu nabídnuta změna smlouvy.

7.11.3. Pokud v průběhu plnění smluvních podmínek není poskytnuta určitá služba z důvodu vyšší moci, nemá odběratel právo na poskytnutí slevy z ceny, ani na odstoupení od smlouvy.

 

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY ODBĚRATELE, STORNOPOPLATKY

8.1. Odběratel má právo jeden den před začátkem plnění smluvních podmínek odstoupit od smlouvy. Toto odstoupení musí být písemné.

8.2. Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemné odstoupení (storno) doručeno dodavateli. Pokud odběratel odstoupí od smlouvy v době zahájení jejího plnění, je povinen uhradit dodavateli storno poplatky v následující výši sjednané ceny.

Do 10 dnů........80%

Do 20 dnů........90%

Do 30 dnů........100 %

Sjednanou cenou se rozumí plná prodejní cena, tedy cena včetně všech objednaných služeb/produktu.

8.3. Pokud odběratel neodebere předmět smluvního vztahu má dodavatel nárok na úhradu plné ceny. V případě, že odběratel v průběhu plnění svévolně nevyčerpá některou ze zaplacených služeb/produktu, nemá nárok na finanční náhradu za neodebraní služby/produktu.

8.4. Dodavatel má právo odečíst storno poplatky od zaplacené zálohy nebo celé ceny.

 

9. REKLAMACE, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

9.1. V případě, že je rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb/produktu nižší, než byla předem dohodnuta, vzniká odběrateli právo na reklamaci. Své nároky z reklamace musí odběratel uplatnit bez zbytečného odkladu dle platných zákonů ČR a EU.

9.2. Reklamaci lze uplatnit i u subdodavatele, který zprostředkovával předmět smlouvy. Dodavatel vychází při řešení reklamací mimo jiné z podkladů, které jí k této věci doloží odběratel, dále z platných zákonných norem a těchto Všeobecných smluvních podmínek

9.3. Při výskytu závad v plnění je odběratel povinen společně působit v tom směru, aby se eventuálním škodám zabránilo nebo aby byly co nejmenší. Odběratel je zejména povinen veškeré svoje výhrady neprodleně sdělit dodavateli, tak, aby mohla být včas uskutečněna náprava na místě. Dodavatel příp. jiný odpovědný pracovník, s odběratelem sepíše reklamační protokol, který bude obsahovat mimo jiné písemné potvrzení o tom, kdy odběratel reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace odběratel požaduje. Dále dodavatel odběrateli v zákonem stanovené lhůtě vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Odběratel je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace a má právo předmět smlouvy reklamovat nejpozději do 3 měsíců od převzetí/dodání. Dodavatel může uznat a následně kompenzovat jako oprávněné jen takové reklamované skutečnosti, u kterých se zavinění ze strany dodavatele či jejích přímých dodavatelů služeb jednoznačně prokáže. Odběratel bere plně na vědomí, že odpovídající výše kompenzace za nemajetkovou újmu zcela závisí na prokázání míry skutečného poškození, které odběrateli v důsledku narušení předmětu smlouvy ze strany dodavatele objektivně vzniklo.

9.4. Při spolehlivě prokázaném porušení podmínek uvedených ve smlouvě a uznání zavinění ze strany dodavatele, které povede k udělení kompenzace, je odpovídající výše kompenzace v daném případě stanovena na základě podmínek uvedených ve smlouvě. Dodavatel je oprávněn při vyřizování reklamace řešit reklamaci poskytnutím náhradní služby/produktu či jinou odpovídající kompenzací. Pokud odběratel na takovou náhradu přistoupí, je reklamace považována za vyřízenou, pokud není uvedeno v reklamačním protokolu jinak.

9.5. Odběratel má nárok na poskytnutí jen takových služeb, které jim byly ve smlouvě závazně objednány a současně zaplaceny. Závaznou je tedy jen služba odběratelem uhrazená. Služby poskytované dodavatelem zdarma, dále též služby uvedené např. v poznámce smlouvy, které nejsou odběratelem uhrazené, nemohou být poskytovány a ani zpětně finančně kompenzovány.

9.6. Dodavatel není odpovědný za služby/produkty, které nerealizuje, ale jen jejich prodej zprostředkovává. Dodavatel neručí za úroveň cizích služeb neuvedených ve smlouvě. V případě zjištění nesrovnalostí je nutné, aby odběratel takové služby/produkty reklamoval nejlépe ihned na místě.

9.7. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu dodavatele nebo k okolnostem na straně odběratele, na základě kterých odběratel zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené služby/produkty, nevzniká odběrateli nárok na úhradu nebo slevu z ceny. Dodavatel neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena: - odběratelem - třetí osobou, která není spojena s poskytováním předmětu smlouvy - neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat. Pokud odběratel stanovenou kompenzaci za reklamované skutečnosti přijme, je reklamace považována s konečnou platností za vyřízenou.

 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky vstoupily v platnost dne 1.1.2014. Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost podmínek smlouvy.

10.2. Nabídka služeb a produktů dodavatele jsou vydávány k určitému datu, dodavatel si proto vyhrazuje právo oznámit před uzavřením smlouvy změny údajů. V takovémto případě, kdy se údaje ve smlouvě a v původní nabídce odlišují, jsou závazné údaje uvedené ve smlouvě.

10.3. Změny a tiskové chyby jsou vyhrazeny.

10.4. Informace uvedené ve Všeobecných smluvních podmínkách odpovídají platným právním předpisům známým v době jejich vzniku a dodavatel si vyhrazuje právo na jejich aktualizace a změny.